• Markedsledende rådgivning innen anskaffelser

Rådgivning

Odin Prosjekt leverer alle former for bistand innen offentlige anskaffelser. Vi har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket, både gjennom erfarne jurister innen fagfeltet og omfattende strategisk og operativ bistand på området.

Offentlige anskaffelser

Anskaffelser er et helt sentralt strategisk satsingsområde for offentlige oppdragsgivere. Grovt sett omfatter regelverket om offentlige anskaffelser ca. 1/3 av utgiftssiden i offentlige budsjetter, både i kommunal og statlig sektor.

Det er en helt sentral oppgave å sørge for at prosessene foregår innen rammene av regelverket om offentlige anskaffelser. Samtidig skal anskaffelser skje på en kommersielt fornuftig måte som sørger for effektiv ressursbruk og best mulig behovsdekning.

Skal offentlige oppdragsgivere foreta best mulig anskaffelser er det viktig å se anskaffelsesløpet som et integrert løp fra behovsbeskrivelse til gjennomføring av kontrakten. Bruk av regelverket er en viktig del av prosessen. Vel så viktig er å sikre gode prosesser som sikrer korrekt behovsdefinisjon, gode vurderinger av markedet, fornuftige prosedyrevalg, gode kontraktsvilkår og god gjennomføring av leveranser.

Odin Prosjekt leverer tjenester innenfor alle områder og i alle faser av anskaffelsesprosesser. Vi har omfattende erfaring knyttet til alt fra kurs og kompetansebygging til strategisk og operativ gjennomføring av anskaffelsesprosesser, samt implementering og oppfølging av rammeavtaler og kontrakter.

Tjenester for oppdragsgivere

 • Kurs og kompetanseprogrammer tilpasset kundens behov
 • Utarbeidelse av malverk
 • Bistand i behovsvurderinger og spesifikasjonsutarbeidelse
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter og rammeavtaler
 • Evaluering av kvalifikasjonssøknader og tilbud
 • Forhandlinger
 • Bistand i klageprosesser internt og mot KOFA
 • Behandling av innsynsbegjæringer
 • Implementering av kontrakter og rammeavtaler
 • Måling og oppfølging av kontrakter og rammeavtaler
 • Analyse av innkjøpsområdet
 • Utarbeidelse av anskaffelsesplan
 • Gjennomføring av anskaffelses-strategiprosesser
 • Utvikling av innkjøpsfunksjonen i organisasjonen
 • Styring av innkjøpsfunksjonen i organisasjonen

Fagområder

Odin Prosjekt organiserer seg internt i egne faggrupper med fokus på erfaringsutveksling og kompetanseheving. Rådgivere i faggrupper har ansvar for å holde seg oppdatert innen beste praksis, regelverk og markedsutvikling. Denne kompetansen deles internt gjennom regelmessige samlinger og bidrar til å holde samtlige av våre rådgivere på et svært høyt nivå på alle fagfelt.

Faggruppene er delt inn i følgende sektorer:

 • Forsvar
 • Helse
 • Teknisk sektor – Bygg, anlegg og eiendom (BAE)
 • IT og digitalisering

Innkjøpsledelse

Der en organisasjon for en periode mangler innkjøpsledelse kan Odin Prosjekt fylle innkjøpslederrollen, gjerne parallelt med at organisasjonen gjennomgår en utvikling og oppbygging på innkjøpsområdet. Odin Prosjekt kan bistå med innkjøpsledere som plasseres i oppdragsgivers organisasjon eller som håndterer hele eller deler av innkjøpsfunksjonen eksternt.